Regulamin sklepu internetowego HelloShop.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy HelloShop, dostępny pod adresem internetowym https://helloshop.pl/, prowadzony jest przez Agencję Reklamowo-Marketingową E-PROM Sp. z o.o., NIP 7343577493, REGON 384946194.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – E-PROM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 738-103-63-51, REGON 490751063.

Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://helloshop.pl/.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1) Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej: u.ś.u.d.e.), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących w szczególności:

a) udostępnianie zawartości Sklepu,

b) rejestrację i utrzymywanie Konta,

c) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie,

d) zapisanie się do newslettera – za pomocą formularzy umieszczonych w ramach Sklepu.

2) Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej, a także włączoną obsługą plików cookies.

3) Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku § 4 ust. 1 lit. a) poprzez otwarcie witryny Sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w § 4 ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie Sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, natomiast w  przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Sprzedawcy przez Klienta pocztą elektroniczną, na adres wskazany w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4) Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

5) Klient zobowiązuje się do:

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

6) W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: helloshop.sklep@gmail.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7) Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Sklepu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.

2) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3) Założenie Konta w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

4) Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – indywidualnie wybranych przez Klienta w Formularzu rejestracji.

5) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (tj.: imię i nazwisko i/lub nazwa podmiotu wraz z numerem NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na stronie Sklepu,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska GLS

b) Przesyłka kurierska GLS pobranie

c) Paczkomaty InPost

2) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatności elektroniczne (Przelewy 24, PayU,)

b) Płatność przy odbiorze

3) Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia

4) Płatności za zakupione Produkty powinny być dokonane po złożeniu Zamówienia. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sklepu skutkuje uruchomieniem procedury realizacji Zamówienia, natomiast jej brak – zawieszeniem realizacji do momentu jej uzyskania.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie (po zaksięgowaniu, na rachunku bankowym Sklepu, płatności od Klienta) przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.

7) Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny

2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3) W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

8) Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

c) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

d) Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

e) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

f) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1) W Sklepie oferowane są produkty nowe.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.

4) W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja,

b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.

– przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

5) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby (magazynu) Sprzedawcy pod adresem: ul. Świętej Heleny 55B.

6) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7) Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

8) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11

Dane osobowe

1) Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w §1 powyżej.

2) Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.

3) Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu:

a) Wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie Umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będę przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).

5) W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

6) Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) oraz audytorzy.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.

8) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9) Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

10) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12

Zmiany regulaminu

1) Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

a) zmianę funkcjonalności Sklepu,

b) zmianę obowiązujących przepisów prawa,

c) zmianę danych Sprzedawcy lub profilu działalności Sprzedawcy,

d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

2) Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 1, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

3) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1) Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.3) W przypadku Klientów, będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się w takim zakresie, w jakim nie wyłącza się zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Klienta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.